Noodzaak

Per jaar raakt de Nederlandse overheid 4 tot 5 miljard euro kwijt aan ICT-projecten die mislukken. Vooral bij grote technologieprojecten gaat het mis: van de grote projecten, met een budget van 7,5 miljoen euro of meer, slaagt 7 procent. Projecten zijn te duur, te laat klaar en sluiten niet aan bij de behoefte van de burger.

“Gek eigenlijk, dat ieder groot bedrijf een R&D afdeling heeft, maar dat die voor de digitale overheid ontbreekt”.

Grote uitvoeringsorganisaties en de digitale overheid als geheel, staan voor de uitdaging om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en veranderende wetgeving te implementeren. Nieuwe, digitale oplossingen en diensten slaan op dit moment vaak de plank mis.

“Ik neem besluiten over systemen op basis van papier, maar ik heb er geen beeld bij.”

Hoe zorg je ervoor, dat kennis over wetgeving en beleid aansluiting vinden bij noodzakelijke vaardigheden als service design, data analyse en agile ontwikkeling? Hoe zorg je ervoor, dat er in het proces ruimte ontstaat om te experimenteren: snel werken, snel falen, snel aanpassen en snel een werkende bètaversie?

Beta-Lab.NL

Een veilige experimenteerruimte met kennis van de nieuwste ontwikkelingen, technische oplossingen en ontwikkelinzichten, dat is het Beta-Lab.NL. Een plek waar overheidspartijen in een open samenwerking met bedrijfsleven en de creatieve industrie hoogwaardige digitale diensten ontwikkelen. Een plek van en voor de overheid die het verschil tussen overheidsprocessen en bedrijfsprocessen waardeert en begrijpt. Een plek waar de eindgebruikers – burger en ambtenaar – centraal staan. BetaLabNL laat zien hoe werkelijke uitdagingen van opdrachtgevers met moderne (cloud) services en apps kunnen worden ondersteund. Beta-Lab.NL hanteert een kort, cyclisch en open ontwikkelproces. Functionerende prototypes worden in een zeer vroeg stadium ingezet om eindgebruikers mee te laten denken en, belangrijker, mee te laten doen met het ontwikkelproces. Feedback wordt snel verwerkt, waardoor het mogelijk is om snel bij te sturen. Middels een intensief, levendig en praktisch ingericht dialoog wordt een passende oplossingsrichting snel, effectief en gericht gevonden. Beta-Lab.NL beweegt op het snijvlak tussen innoveren (met open data) en doelgericht problemen oplossen.

Vraaggestuurd

Ieder project van Beta-Lab.NL begint met het vinden van de plek waar het “schuurt”. Uitvoeringsorganisaties binnen de overheid staan voor dezelfde uitdagingen: digitale diensten ontwikkelen die het vooruitgang betekenen; minder fouten en bezwaarschriften, meer tevredenheid, soepele uitwisseling en eenvoudig in gebruik. Beta-Lab.NL vertaalt deze vragen naar eenvoudig te testen oplossingsrichtingen.

De burger centraal

Het klinkt eenvoudig, maar teveel overheidsdiensten worden ontwikkeld als antwoord op een beleidsvraag in plaats van de urgentie bij de burger. Mondige, geëngageerde burgers zijn essentieel in het ontwikkelen van effectieve diensten in het publieke domein. Beta-Lab.NL betrekt alle belanghebbenden, inclusief de burger in het gehele proces, van idee tot bèta.

Open

ICT ontwikkeling bij een moderne overheid dient open en transparant plaats te vinden. Beta-Lab.NL brengt dit denken in de praktijk. Wij werken met open tools, stellen broncode open ter beschikking, organiseren open bijeenkomsten voor geïnteresseerde communities en werken op een open, toegankelijke plek. BetaLabNL brengt de overheid van de 21ste eeuw hiermee in de praktijk.

Co-creatie

Gelijkwaardigheid is een kernbegrip in de aanpak van Beta-Lab.NL. Co-creatie is een methode die ons help de belangen van alle betrokkenen mee te wegen in het ontwerp proces. Beta-Lab.NL ontwerpt systemen met empathie die burger en ambtenaar ontzorgen.

Agile

Beta-Lab.NL richt zich op concrete projecten met een korte looptijd. De iteratieve werkwijze zorgt voor een snel en efficiënt werkproces. De vraag wordt vertaald in simpele, behapbare brokken. BetaLabNL gaat zo in een paar maanden van idee naar beta en neemt de overheid daarbij op de schouders mee.